MDH, den modiga högskolan

MDH har genom åren varit mycket framgångsrik när det gäller att attrahera externa medel till forskningen. Tack vare MDH:s nära samverkan med den privata och offentliga sektorn i regionen, och forskningsfinansiärer som KKS, SSF, VR med flera, ligger den externa finansieringen för högskolans forskning och forskarutbildning idag på 63 procent. Inom vissa delar av forskningen, till exempel inom forskningsinriktningen Inbyggda system, är den externa finansieringen över 80 procent.

För att ytterligare öka den externa finansieringen tog MDH 2012 detta ett steg längre genom att påbörja ett strategiskt arbete med fundraising.  Det handlar om att möjliggöra extern finansiering för MDH:s forskning, men också att lyfta fram och göra den forskning som bedrivs på MDH mer känd. En synlig och stark forskning ger mervärde till varumärket MDH och bekräftar högskolan som en viktig samhällsbyggare.

2012 gjorde NoviPar, på uppdrag av MDH en utredning om högskolans förutsättningar att lyckas med fundraising som ett nytt sätt att få in externa medel. Utredningen resulterade i en rapport och en strategi, som MDH nu arbetar efter.

I högskolans organisation för fundraising finns en fundraiser, Lotti Svebéus, och en fundraisingkommitté där Johan Söderström, vd ABB Sverige, Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Per Westberg, före detta talman i riksdagen, Jan-Eric Sundgren senior advisor Volvo Group, samt jag själv, i egenskap av vikarierande rektor, medverkar.

Arbetet handlade initialt om att identifiera forskningsområden här på MDH som har potential att attrahera externa givare, ett arbete som fortsätter kontinuerligt idag. En viktig parameter enligt strategin är att området ska ha en starkt engagerad forskare, som är villig att kliva fram och berätta om sin forskning i externa sammanhang. Här har MDH verkligen hittat starka och modiga forskare som lyckas med detta. Den forskning som hittills har presenterats i externa fundraisingsammanhang är bland annat matematikdidaktik, framtidens vattenrening och hälso- och välfärdsteknik.

Det som händer just nu är möten, möten och ännu fler möten med representanter från privat och offentlig sektor i regionen, men även på ett nationellt plan. Häromveckan besökte jag bland annat Svenskt Näringsliv där jag och Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, träffade Tobias Krantz som leder Svenskt Näringslivs policy- och opinionsarbete kring utbildning, forskning och innovation.

I januari kom det första konkreta resultatet av det idoga arbete som så många här på MDH gör kring fundraising. Då stod det klart att Sparbanken Rekarne bidrar med 15 miljoner kronor för att stötta MDH att utveckla forskningsbaserade läromedel inom matematikundervisningen, något som inte finns idag i Sverige. Det handlar verkligen om ett gemensamt krafttag kring matematikundervisningen på landets skolor.  Själva arbetet kommer att ske genom ett forskningsprojekt med utgångspunkt i Eskilstuna kommun.

Vi är många på MDH som på olika sätt arbetar med att öka den externa finanseringen till högskolans forskning. Jag gillar att MDH är modig i det här sammanhanget och vågar sticka ut hakan, och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet.

/ Paul Pettersson

Eskilstunamöten med fokus på samverkan

Förra veckan avslutades med ett uppstartsmöte kring det nya samverkansavtalet mellan MDH och Eskilstuna kommun som signerades i december. Avtalet fokuserar på ett starkt näringsliv, en ökad social hållbarhet, en energieffektiv miljö och Eskilstuna som en attraktiv studentstad. För MDH:s räkning känns avtalet som ytterligare ett steg i rätt riktning mot att skapa värde och nytta, både för högskolans forskning och utbildning och för Eskilstuna som kommun och studentstad.

Den här veckan inleddes med ytterligare ett viktigt möte i Eskilstuna. Denna gång med Näringslivskommittén där representanter från kommunen och Eskilstunas näringsliv deltar. Bland annat är Eskilstuna fabriksförening och Munktell Science Park representerade och från MDH medverkar vanligtvis Lotti Svebéus som är högskolans fundraiser.

Vid mötet gav jag en lägesrapport om vad som händer just nu på MDH, där jag bland annat valde att nämna högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategi samt det stora projektet med att skapa ett nytt campus i Eskilstuna. Det är första gången som jag deltar i det här sammanhanget så det var glädjande att få höra hur positivt dessa aktörer ser på MDH:s utveckling för Eskilstuna och regionens bästa.

På tal om Munktell Science Park. I förra veckan blev det klart att Sasan Shaba är ny VD för MSP. Sasan är tidigare student och medarbetare vid MDH. Jag önskar honom lycka till i arbetet med att utveckla MSP:s verksamhet för Eskilstunas bästa.

/ Paul Pettersson